№01605-2019-0028 „Закупуване на до 30 броя пътнически вагони за междурелсие 1435 мм, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 35/11.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.11.2019г.

 

 

14.11.2019 г.

 

„Решение № 35/11.11.2019 г. за откриване на процедурата”;

„Обявление за поръчка – комунални услуги”;

 

15.11.2019 г.

„Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”;

Техническа спецификация за „Закупуване на пътнически вагони, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС” ;

„Проект на договор”;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка

Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”

Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

 

27.11.2019 г.

„Решение №10/27.11.2019 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка” 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??