Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за ел машини на ПЖПС, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП София“. Срок за предоставяне на оферти до 30.09.2019г.

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 2. Техническа спецификация за Доставка търкалящи лагери за ел машини на ПЖПС, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ППП София“ - Приложение №1;​

  1. Техническо и ценово предложение – Приложение №2;
  2. Проект на договор –  Приложение №3;
Debug: ??x??