Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на чай и захар за персонала от поделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период‘‘, разделена на две обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 18.10.2019г. (вкл.)

 

 Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане

    Технически изисквания  за чай и захар за нуждите  на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”  – Приложение №1;

      Справка за пунктовете на доставка с количества на артикулите, адреси и лица за контакт  за доставка на чай и захар за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период – Приложение №2

      Техническо и ценово предложение – Приложение №3

Debug: ??x??