Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Възстановяване на счупени стъкла на второ ниво /оберлихт/ покрив и подмяна на вентилация на хале на Цех за ремонт на ел. локомотиви в Локомотивно депо – Горна Оряховица към Поделение за пътнически превози – Горна Оряховица”. Срок за предоставяне на оферти до 21.10.2019г. (вкл.)

 

                 Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

                 Техническо задание   – Приложение №1

                 Образец на техническо и ценово предложение – Приложение №2

                 Проект на договор – Приложение №3

Debug: ??x??