„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: "Ремонт на битова сграда – Ремонтен цех –гр. Русе - разпр. – покрив и вътрешни помещения към Вагонно депо Горна Оряховица". Срок за предоставяне на оферти до 01.10.2019г. (вкл.).

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задания и спецификации -Приложение № 1; 

 

  1. Проект на договор  -Приложение № 2;

 

4. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №3 .

Debug: ??x??