„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Публикуване на обявления в ежедневник с национално покритие за предстоящи търгове за продажба и отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за период от три години“. Срок за предоставяне на оферти до 25.11.2019г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Технически изисквания за изпълнение на услугата - Приложение №1 ;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2.
Debug: ??x??