Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Авариен ремонт на фасада и покрив цех ремонтен филиал Септември, Локомотивно депо Пловдив към ППП Пловдив, гр. Септември, ул. Любен Каравелов №2Г”. Срок за предоставяне на оферти до 13.01.2020г. (вкл.)

 

    Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане  

    Техническо задание и спецификация - Приложение №1

    Образец на техническо и ценово предложение - Приложение №2

    Проект на договор - Приложение №3

Debug: ??x??