Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на санитарен възел в сграда Ремонтен цех във вагонно депо Надежда, гр. София, ул. „Стефансон” №5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 14.01.2020г. (вкл.)

   

    Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане  

    Техническо задание и спецификация - Приложение №1

     Проект на договор - Приложение №2

    Образец на техническо и ценово предложение - Приложение №3

Debug: ??x??