Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за срок от 1 (една) година”. Срок за предоставяне на оферти до 09.01.2020г. (вкл.)

 

      Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане  

     Списък на телефонни постове и адреси на Възложителя за „Фиксирани гласови услуги с право на избиране”- Приложение №1

     Списък на телефонни постове и адреси на Възложителя за „Фиксирани гласови услуги с право на избиране и интернет”- Приложение №2

  Техническа спецификация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период по реда и условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.  - Приложение №3

     Образец на техническо и ценово предложение - Приложение №4

     Проект на договор – Приложение №5

     Методика за оценка на предложенията - Приложение №6

Debug: ??x??