„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на препарати за ароматизиране и обезмирисяване на ПЖПС и помещения за период от три години за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ”. Срок за предоставяне на оферти до 14.01.2020г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;
  2. Техническа спецификация за доставка на препарати за ароматизиране и обезмирисяване на ПЖПС и помещения -  Приложение № 1; 
  3. Спецификация за доставка на препарати за ароматизиране и обезмирисяване на ПЖПС и помещения за три години -Приложение № 2;
  4. Техническа изисквания за доставка на препарати за ароматизиране и обезмирисяване на ПЖПС и помещения -  Приложение № 3;
  5. Приемно – предавателен протокол – образец - Приложение № 4;
  6. Проект на договор -Приложение № 5;
  7. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №6.
Debug: ??x??