Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Изработване и доставка на стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците”. Срок за предоставяне на оферти до 24.01.2020г. (вкл.)

   

    Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане  

    Техническа спецификация - Приложение №1

  Списък на стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците - Приложение №2

    Образец на техническо и ценово предложение - Приложение №3

    Проект на договор

    Разяснение №03-05-10/20.01.2020г. 

    Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти

Debug: ??x??