"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на костюм, студо- и водозащитен /грейка/ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ Публичната покана е публикувана под номер 9035118 в Регистъра за публични покани към АОП.

Публична покана

Документи за участие:

1.Технически изисквания за доставка на костюм, студо- и водозащитен /грейка/ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - Приложение №1

2.Административни данни - Приложение №2

3.Техническо предложение - Приложение №3

4.Образец на ценова оферта – Приложение №4

5.Проект на договор - Приложение №5

6.Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение №6

7.Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Приложение №7

8.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП - Приложение №8

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??