"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на 48 броя необработени бандажи за електрически локомотиви серии 44 и 46200 на "БДЖ-ПП" ЕООД от валцувана нелегирана стомана В6Т" Договор № 22/2015

 

Публичната покана е публикувана под номер 9038226 в Регистъра за публични покани към АОП.

 

 

Приложения към публичната покана:

1.Технически условия за доставка- Пр.№ 1;

2.Административни данни за участника – Пр. № 2;

3.Образец на техническо предложение – Пр.№ 3;

4.Образец на ценова оферта – Пр. № 4;

5.Проект на договор – Пр. № 5;

6.Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Пр. № 6;

7.Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Пр. № 7;

8.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП – Пр.№ 8;

 

09.02.2015 г.

1.Протокол по чл. 101 г. , ал.4

 

24.02.2015 г.

1.Д О Г О В О Р № 22/2015

 

Debug: ??x??