"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, с национално покритие, за нуждите на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД".Договор №66/2015

 

Документи за участие:

Публична покана

 

Приложения към публичната покана:

1.Техническо задание за мобилна телефонна услуга

2.Методика за оценка на офертите

3.Документация за участие

15.04.2015 год.:

Протокол на Комисията, назначена със Заповед № 146/18.03.2015г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

22.05.2015г.

Договор №66/2015

15.07.2016 г.

Информация за приключил договор №66/2015 г.

Debug: ??x??