БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул."Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на ленти за скоростомери, тип RT, система "HASLER"", публичната покана е публикувана под номер 9042081 в Регистъра за публични покани към АОП на 25.05.15 г. Договор №141/01.09.2015 г.

 

Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение №1 -Технически изисквания към регистрираща лента за скоростомер тип „HASLER”,ПП_ПЛС851/14

Приложение №2 - Административни данни за участника

Приложение №3 - Образец на техническо предложение

Приложение №4 - Образец на ценова оферта

Приложение №5 - Проект на договор

Приложение №6 - Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП

Приложение №7 - Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП

Приложение №8 - Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

 

06.08.2015 г.

Протокол №3 по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП,  утвърден на 06.08.2015 г.

 

01.09.2015 г.

Договор №141/01.09.2015 г.

 

16.03.2016г.

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??