"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на почистващи материали и пособия за изпълнение на дейностите по почистване на подвижен железопътен състав и помещения за период до края на 2015 г.” Публичната покана е публикувана под номер 9044441 в Регистъра за публични покани към АОП на 31.07.2015 г.

 

Публична покана 

Приложения към публичната покана:

Приложение №1-Технически изисквания за доставка на материали и пособия за почистване на ПЖПС и помещения;
Приложение№2-Спецификация за доставка на пособия и материали за почистване на ПЖПС и помещения;
Приложение№3-Данни за участника;
Приложение №4-Образец на техническо предложение;
Приложение№5-Проект на договор;
Приложение №6.1-Образец на ценова оферта за обос.позиция№1;
Приложение №6.2-Образец на ценова оферта за обос.позиция№2;
Приложение№7-Списък по чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП
Приложение №8-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

 

25.08.2015 г.
"Протокол, утвърден на 25.08.2015 г.”

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??