„Застрахователни услуги чрез сключване на застраховки „Гражданска отговорност” към трети лица и „Отговорност на превозвача за превозвани товари (отговорност на превозвача за превозван багаж )”. Публичната покана е публикувана под номер 9048387 в Регистъра за публични покани към АОП на 02.12.15 г.

 

Публична покана

Приложения към Публичната покана:

Приложение №1-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка " Гражданска отговорност" към трети лица на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД.
Приложение№1А-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Отговорност на превозвача за превозвани товари (отговорност на превозвача за превозван багаж)“ на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД.
Приложение№2- Образец на техническо предложение
Приложение №3-Образец на ценово предложение
Приложение№4-Данни за участника
Приложение№5-Проект на договор
Приложение№6-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

07.12.2015 г.

Разяснения изх.№03-10-203/07.12.2015

 

16.12.2015 г.

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 15.12.2015 г.

 

28.12.2015г.

Договор №233/23.12.2015 год.

30.01.2017 год.

Информация за приключил договор №233/2015 год.

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??