9095652 „Предоставяне на услуга по ползване на виртуална частна мрежа (VPN) за целите на билетоиздаващата система на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД за 12 месеца”. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 31.12.2019 г.

31.12.2019 г.

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение №1 – Техническа спецификация

Приложение №2 - Данни за участника;

Приложение №3 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Приложение №4 – Декларация за съответствие с критериите за подбор

Приложение №5 - Декларация по чл. 65 ал. 3 от ЗОП

Приложение №6 - Декларация по закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Приложение № 7 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП ;

Приложение № 8 – Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ

Приложение № 9 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Приложение №10- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП

Приложение №11- Техническо предложение

Приложение №12- Ценово предложение

Приложение №13- Проект на договор

 

10.01.2020 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9095790 

 

17.01.2020 г.

Протокол по чл. 192 ал. 4 от ЗОП

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??