9060528 „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 10.01.2017 г.

 

 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060528
 

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение№1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение№2 – Методика за определяне на комплексна оценка на офертите;
Приложение№3 – Списък – фиксирани гласови услуги с неограничено право на избиране;
Приложение№4 – Списък – фиксирани гласови услуги с неограничено право на избиране и интернет;
Приложение№5 – Списък – фиксирани услуги с ограничено право на избиране и интернет;
Приложение№6 – Данни за участника;
Приложение№7 – Образец на техническо предложение;
Приложение№8 - Образец на ценово предложение;
Приложение№9 – Проект на договор;
Приложение№10 – Образец на декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП ;
Приложение№11 – Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
Приложение№12 - Образец на декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

 

18.01..2017 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??