9060528 „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 10.01.2017 г.

 

 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060528
 

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение№1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение№2 – Методика за определяне на комплексна оценка на офертите;
Приложение№3 – Списък – фиксирани гласови услуги с неограничено право на избиране;
Приложение№4 – Списък – фиксирани гласови услуги с неограничено право на избиране и интернет;
Приложение№5 – Списък – фиксирани услуги с ограничено право на избиране и интернет;
Приложение№6 – Данни за участника;
Приложение№7 – Образец на техническо предложение;
Приложение№8 - Образец на ценово предложение;
Приложение№9 – Проект на договор;
Приложение№10 – Образец на декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП ;
Приложение№11 – Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
Приложение№12 - Образец на декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

 

18.01..2017 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

01.02.2017 г.

Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/

 

06.03.2017г.
Договор №42/28.02.2017г.

 

23.04.2018г.

Информация за приключен договор

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??