9081772 „Разработване на мобилно приложение за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 11.10.2018 г.

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Приложения към Обявата:
1. Приложение № 1 – Техническо задание за Приложение за мобилни устройства iOS и Android операционни системи на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на Възложителя;
2. Приложение № 2 – Данни за участника;
3. Приложение № 3 – Образец на техническо предложение;
4. Приложение № 4 – Образец на ценово предложение;
5. Приложение № 5 – Проект на Договор;
6. Приложение № 6 - Образец на декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП;
7. Приложение № 7 - Образец на декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
8.Приложение № 8 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
9. Приложение № 9 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП.

 

21.11.2018 г.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 19.11.2018г.

 

14.12.2018 г.

"Договор №331/12.12.2018 год."

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??