№ 01605-2020-0016 „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период“, съдържаща 12 /дванадесет/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №18/27.02.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.03.2020 г.

02.03.2020 • Процедури по ЗОП


02.03.2020 г.

„Решение № 18/27.02.2020 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

04.03.2020 г.

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Техническа спецификация към поръчката при извършване на извънреден транспорт”

„Схема на обособените позиции по региони в границите на пътническите центрове в жп мрежа”

„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

„Проект на договор”

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1.Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

2. Приложения № 2.1 ÷№2.12 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №12;

3. Приложения № 3.1 ÷ №3.12 - Образци на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №12

23.04.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

11.05.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №21/11.05.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособени позиции на обществената поръчка

Решение № 6/11.05.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ -Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции

08.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на обособени позиции №1, №4, №5, №8,№9,№10,№11 и №12/, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 03.06.2020 г.

26.06.2020 г.

Решение № 27/26.06.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за изменение на влязло в сила Решение № 21/11.05.2020 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция на обществената поръчка

27,07,2020г,

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Договор № 168/29.06.2020г.

Договор № 190/20.07.2020г.

Договор № 192/22.07.2020г.