: №01605-2019-0029 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 37/12.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.11.2019г.

15.11.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 1 400 327.50 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
17.12.2019 г.,16:45 часа

15.11.2019 г.

1.„Решение № 37/12.11.2019 г. за откриване на процедурата”;

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги”;

3.„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за...

15.11.2019 г.

1.„Решение № 37/12.11.2019 г. за откриване на процедурата”;

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги”;

3.„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”;

4. „Технически характеристики на електрически винтов крик”;

5. „Техническа спецификация”;

6.„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”;

7. „Проект на договор”;

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1.Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка;

2. Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”;

3. Приложение № 3 - Образец на „Ценово предложение”;

25.11.2019г.

Разяснение № 35-00-613 от 25.11.2019 г.

02.12.2019г.

Разяснение № 35-00-613 от 02.12.2019 г.

06.12.2019г.

„Разяснение № 35-00-642 от 06.12.2019г.”

31.01.2020 г.

Протокол №1/19.12.2019г.

05.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

09.04.2020 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 14/09.04.2020 г.на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка;

12.06.2020 г.

1.Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 09.06.2020 г.

2. Договор_№139/19.05.2020_г._