17.08.2018 г. Пазарни консултации на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП” по обществена поръчка № 01605-2018-0014 „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №23/14.08.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.08.2018 г.

17.08.2018 • Пазарни консултации