№ 01605-2017-0040 „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 46/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 29.12.2017 г.

29.12.2017 • Процедури по ЗОП


29.12.2017 г.

Решение №46/29.12.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Проект на договор

Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения на територията на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” - Приложение № 1 към проекта на договора, ведно с приложения към нея

Образци на документи

22.02.2018

Протокол № 2 от 22.02.2018 г. от работата на Комисията

02.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

16.05.2018 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите

Решение № 13/16.05.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, по обособени позиции.

18.06.2018 г.

Информация при производство на обжалване - изх. № 03-10-140/18.06.2018 г.

18.01.2019 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите.

Решение №2/18.01.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, по обособени позиции.

25.02.2019 г.

1.”Договор № 21/21.02.2019г.”

2.„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка”

28.04.2020 г.

Информация за приключен договор