№01605-2020-0006 „Абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за срок от три години “. Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 7/22.01.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 22.01.2020 г.

22.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 266 310.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
11.02.2020 г.,16:45 часа
22.01.2020 г. 1. Решение за откриване на процедурата № 7/22.01.2020 г.; 2. Обявление за поръчка – комунални услуги; 3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за...

22.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 7/22.01.2020 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4. Техническа спецификация на Възложителя – Приложение №1 към проекто-договора, ведно с приложени към нея:

       4.1. Приложение 1 – Списък на ПС за абонаментно техническо обслужване в поделенията на „БДЖ-ПП” ЕООД.

       4.2. Приложение 2 – Протокол за функционална проверка на повдигателно съоръжение, съгласно Приложение 4 към чл.53, ал.3 от НБЕТНПС.

5. Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /ЕЕДОП/;

2. Приложение № 2 - Образец на Техническо предложение;

3. Приложение № 3 - Образец на Ценово предложение;

 

25.02.2020 г.

​СЪОБЩЕНИЕ

 

13.03.2020 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчкиЗОП за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение №10/13.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”