9077786 „Анализ на съответствието на съществуващите системи и процеси в „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД („БДЖ-ПП” ЕООД) с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и дефиниране на мерки за привеждане на работните процеси и на информационните системи в съответствие с Регламента”. Информацията за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки на 27.06.2018 г.

27.06.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Приложения към обявата:

1.  Техническа спецификация за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Анализ на съответствието на съществуващите системи и процеси в „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД („БДЖ-ПП” ЕООД) с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и дефиниране на мерки за привеждане на работните процеси и на информационните системи в съответствие с Регламента”

2. Условия за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.

3.  Методика за определяне комплексна оценка на офертите.

4.  Проект на договор.

5.  Образци на документи:

Приложение № 1 - Образец на Информация за участника;

Приложение № 1А - Образец на Информация за участник в обединение;

Приложение № 2 - Образец на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;

Приложение № 3 - Образец на Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП;

Приложение № 4 - Образец на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 5 - Образец на Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал.11 от ЗОП;

Приложение № 6 - Образец на Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;

Приложение № 7 - Образец на Техническо предложение;

Приложение № 8 - Образец на Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП;

Приложение № 9 - Образец на Ценово предложение;

Приложение № 10 - Образец на Опис на представените документи.

Приложение № 11 - Образец на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лица.

10.08.2018 г.

„Протокол по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, утвърден от Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на 09.08.2018 г.”

11.09.2018 г.

„Договор №224/11.09.2018 г.”