“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява пряко договаряне за отдаване под наем на обект: “Площ от 1 кв.м. в сграда „жп общежитие” – гара Горна Оряховица, за монтиране на кафеавтомат”

19.08.2015 • Публични покани


“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД обявява пряко договаряне за отдаване под наем на обект: “Площ от 1 кв.м. в сграда „жп общежитие” – гара Горна Оряховица, за монтиране на кафеавтомат”.Обектът е собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и се намира на втория етаж на пететажна масивна сграда, намираща се в гр. Горна Оряховица.

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

обявява пряко договаряне за отдаване под наем на обект:

“Площ от 1 кв.м. в сграда „жп общежитие” – гара Горна Оряховица,

за монтиране на кафеавтомат”

1. Обект на прякото договаряне: “Площ от 1 кв.м. в сграда „жп общежитие” – гара Горна Оряховица, за монтиране на кафеавтомат”. Обектът е собственост на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и се намира на втория етаж на пететажна масивна сграда, намираща се в гр. Горна Оряховица, кв. "Гарата", ул. "Ниш" № 4, вх. А, ет. ІІ.

2.  Срок за отдаване под наем: обектът по т.1 се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години;

3. Начална месечна наемна цена и наддавателна стъпка:

3.1. Начална месечна наемна цена – 103,00 /сто и три/ лв.

Началната месечна наемна цена е без включен ДДС.

Върху достигнатата на прякото договаряне месечна наемна цена се начислява нормативно установен за периода ДДС.

3.2. Наддавателна стъпка – 10,00 /десет/ лв.

Всяко договаряно ценово предложение, не може да бъде по-малко от посочената начална месечна наемна цена или трябва да бъде равно на сбора от посочената начална месечна наемна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

4. Начин на плащане: дължимата наемна цена за първия месец с начислен ДДС, намалена с размера на внесения по т. 5 депозит за участие в договарянето, да се заплаща при сключването на договора за наем по банкова сметка, посочена в проекта на договора.

5. Депозитът за участие в прякото договаряне е в размер на 50,00 /петдесет/ лв., внесени в български лева и постъпили до 08.09.2015 г. /включително/ по посочената в проекта на договора депозитна банкова сметка.

След приключване на прякото договаряне, депозитът на спечелилия участник автоматично да се трансформира в част от достигнатата месечна наемна цена.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

6. Дата и място на провеждане на прякото договаряне:

6.1. На 11.09.2015 г. от 10:00 ч. – заседание на комисия за регистриране и разглеждане на редовността на постъпилите заявления.

Регистрацията на участниците се извършива от комисия в обявения ден и час за провеждане на прякото договаряне. Комисията отваря подадените в срок заявления по т. 9 за участие в договарянето по реда на тяхното постъпване. В същия ред се провежда и прякото договаряне с всеки един от допуснатите участници.

На заседанието могат да присъстват и подалите заявление лица.

6.2. На 14.09.2015 г. от 10:00 ч. – оповестяване на сайта на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на допуснатите до участие кандидати.

6.3. На 16.09.2015 г. – провеждане на прякото договаряне с допуснатите до участие кандидати.

6.4. Място на провеждане на договарянето - в сградата на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3.

7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 08.09.2015 г. /включително/.

8. Краен срок за подаване на заявления за  участие в прякото договаряне: 16:00 ч. на 09.09.2015 г. в деловодството на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

9. Начин на провеждане на договарянето:

9.1. Заявлението, представлява запечатан непрозрачен плик, в който са приложени документите по т. 10. Подаденото заявление се вписва в специален регистър с входящ номер, дата и час на постъпване. Върху плика се отбелязва:

 “Заявление от ............................................................................, ЕИК .......................

                                     /име на юридическото лице или ЕТ/

за участие в пряко договаряне за отдаване под наем на “Площ от 1 кв.м. в сграда „жп общежитие” – гара Горна Оряховица,

за монтиране на кафеавтомат”

тел. за връзка:..............................

Да се отваря от комисия!”

Допълнения и изменения към подадено заявление, могат да се извършват в рамките на посочения срок за подаване на заявления.

9.2. Списък на документите, които юридическите лица и едноличните търговци следва да приложат към заявлението за участие в прякото договаряне:

9.2.1. Информация за единен идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице или едноличния търговец за проверка съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър.

9.2.2. Заверено копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че кандидатът е лице, регистрирано по ЗДДС. В случай, че кандидатът не е лице, регистрирано по ЗДДС се прилага декларация от кандидата за липса на това обстоятелство.

9.2.3. Заверено копие от документ за самоличност на лицето, представляващо дружеството или на едноличния търговец. В случаите на упълномощаване за участие в прякото договаряне се прилагат още и копие на документа за самоличност на упълномощеното лице и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното пряко договаряне. Копие от изрично нотариално заверено пълномощно се представя на комисията, регистрираща участниците в договарянето.

9.2.4. Декларация по образец (Приложение 1), приложена към настоящата обява.

9.2.5. Документ за внесен депозит – оригинал или копие, заверено от банката наредител.

9.2.6. Заявление за връщане на депозита по образец (Приложение 2), приложено към настоящата обява.

9.3. Изисквания към участниците:

  • Не се допускат до участие в прякото договаряне лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
  • За участие в прякото договаряне се допускат лица, внесли в указания размер и срок депозит и подали заявление за участие в срока по т. 8.

9.4. За наемател се определя този, който е предложил най-висока цена като останалите се класират в низходящ ред.

В случай, че двама или повече участници са договорили еднаква най-висока цена, наемателят се определя чрез жребий.

9.5. Комисията изготвя протокол в 1 /един/ екземпляр, който се подписва от председателя и членовете на Комисията като се утвърждава от управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

9.6. Приложеният към настоящата обява проект на договор се сключва със спечелилия договарянето, в срок до 10 /десет/ работни дни от одобряването на протокола от работата на комисията по класиране на кандидатите от управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. 

За допълнителна информация телeфон: 02/8 907 304, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч.

Приложения:

1. Проект на договор

2. Приложение № 1 – декларация

3. Приложение № 2 - заявление

14.09.2015 г.

Допуснати кандидати за пряко договаряне за отдаване под наем на обект