„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД публикува Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Авариен ремонт на битова сграда ВРЦ Горна Оряховица” при ППП Горна Оряховица към „БДЖ-ПП” ЕООД, открита с Решение № 26/18.08.2014 г. на Управителя на „БДЖ-ПП” ЕООД, публикувана в АОП под уникален номер 619721/18.08.2014 г.

30.10.2014 • Процедури по ЗОП


1.Решение № 25/28.10.2014 г.

2.Доклад

10.06.2015 г.

3.ИНФОРМАЦИЯ За датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 212/04.12.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Мега Хидрострой” ЕООД, с предмет: „„Авариен ремонт на битова сграда ВРЦ Горна Оряховица, при ППП ГО, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0027 в РОП

4.ИНФОРМАЦИЯ За датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 212/04.12.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Мега Хидрострой” ЕООД, с предмет: „Авариен ремонт на битова сграда ВРЦ Горна Оряховица, при ППП ГО, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0027 в РОП