„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД публикува Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Авариен механизиран ремонт на стр. № 707 и железния път между стр. № 707 и стр. № 705. Отводнителни мероприятия в Локомотивно депо София - район Подуяне”, при ППП София, към „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, открита с Решение № 33/17.09.2014 г. на Управителя на „БДЖ-ПП” ЕООД, с уникален номер в регистъра на АОП № 01605-2014-0034 /17.09.2014г.

13.11.2014 • Процедури по ЗОП