"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: “Застрахователни услуги чрез сключване на застраховки за подвижен железопътен състав - „Гражданска отговорност” към трети лица и „Отговорност на превозвача за превозвани товари” (отговорност на превозвача за превозван багаж), застраховка „Гражданска отговорност” и „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост и предоставени за ползване на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „Помощ при пътуване в чужбина и пребиваване” с осигурен асистанс за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2015 година”Договор № 215/16.12.2014 г.

12.11.2014 • Публични покани


1. Договор № 215/16.12.2014 г. 2.Договор №216/18.12.2014 г. 3.Договор №217/18.12.2014 г. 4.Договор №218/18.12.2014 г.

05.12.2014г.

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, качен на 05.12.2014 г.”

23.12.2014 г.

1. Договор № 215/16.12.2014 г.

2.Договор №216/18.12.2014 г.

3.Договор №217/18.12.2014 г.

4.Договор №218/18.12.2014 г.

Публичната покана е публикувана под номер 9035956 в Регистъра за публични покани към АОП.

11.02.2016 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 215/ 16.12.2014 г.

2. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 215/ 16.12.2014 г.

3. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 216/ 18.12.2014 г.

4. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 216/ 18.12.2014 г.

5. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 217/ 18.12.2014 г.

6. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 217/ 18.12.2014 г.

23.03.2016 г.

7. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 218/ 18.12.2014 г.

8. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 218/ 18.12.2014 г.

Публична покана

Приложения към публичната покана:

1.Приложение № 1-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка «Гражданска отговорност» за подвижен железопътен състав, собственост на «БДЖ-Пътнически превози»ЕООД и използвани под наем от «БДЖ-Пътнически превози»ЕООД, собственост на «Холдинг БДЖ»ЕАД

2.Приложение № 1А-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Отговорност на превозвача за превозвани товари”(отговорност на превозвача за превозван багаж)

3.Приложение №1Б-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка "Гражданска отговорност"на моторни превозни средства за служебните автомобили на «БДЖ-Пътнически превози»ЕООД.

4.Приложение №1В-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка "Автокаско"на моторни превозни средства, собствени и предоставени за ползване на «БДЖ-Пътнически превози»ЕООД

5.Приложение №1Г-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка."Помощ при пътуване в чужбина и пребиваване" с осигурен асистанс за служители на «БДЖ-Пътнически превози»ЕООД, често пътуващи зад граница.5

6.Приложение №2- Образец на техническо предложение за обособена позиция .№1

7.Приложение №2А- Образец на техническо предложение за обособена позиция №2

8.Приложение №2Б- Образец на техническо предложение за обособена позиция №3

9.Приложение №2В- Образец на техническо предложение за обособена позиция №4

10.Приложение №3-Образец на ценова оферта за обособена позиция №1

11.Приложение №3А-Образец на ценова оферта за обособена позиция №2

12.Приложение №3А.1- към ценова офертаПриложение №3А

13.Приложение №3Б- Образец на ценова оферта за обособена позиция №3

14.Приложение №3Б.1-към ценова оферта Приложение №3Б

15.Приложение №3В- Образец на ценова оферта за обособена позиция №4

16.Приложение №4-Административни данни на участника

17.Приложение № 5-Проект на договор за обособена позиция №1

18.Приложение № 5А-Проект на договор за обособена позиция №2

19.Приложение № 5Б-Проект на договор за обособена позиция №3

20.Приложение №5В-Проект на договор за обособена позиция №4

21.Приложение №6- Образец на декларация по закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

22.Приложение №7-Декларация по чл. 47,ал.5 от ЗОП;

23.Приложение № 8 –Декларация по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП.