Изработване и доставка на униформено облекло за персонал на БДЖ Пътнически превози ЕООД. Договор №44/01.04.2015

02.10.2014 • Процедури по ЗОП


"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов 3, ЕИК 175405647, публикува обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл.103, ал.1 от ЗОП с предмет: Изработване и доставка на униформено облекло за персонал на БДЖ Пътнически превози ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0039 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 30.09.2014:

"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов 3, ЕИК 175405647, публикува обявление за възлагане на обществена поръчка на основание чл.103, ал.1 от ЗОП с предмет: Изработване и доставка на униформено облекло за персонал на БДЖ Пътнически превози ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0039 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, качени на сайта с дата: 30.09.2014:

 1. Решение 38/30.09.2014 г. за откриване на процедурата.
 2. Обявление за обществената поръчка

Документи за участие:

Съдържание

 1. Условия за участие в процедура на договаряне с обявление по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата
 2. Технически характеристики за изработване на униформено облекло на работниците и служителите от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
 3. Спесификация на униформеното облекло на работниците и служителите от “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
 4. Заявление за участие – Приложение №1
 5. Образец на първоначална оферта – Приложение №2
 6. Образец на първоначална ценова оферта – Приложение №3
 7. Проект на договор – Приложение № 4
 8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №5
 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение №6
 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение №7
 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Приложение №8
 12. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – Приложение №9
 13. Декларация за съгласие на подизпълнителите – Приложение №10
 14. Образец на банкова гаранция за участие - Приложение №11
 15. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор - Приложение №12
 16. Справка – декларация съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение №13
 17. Декларация за съответствие на предлаганите артикули с техническите изисквания на Възложителя - Приложение №14
 18. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Приложение №15
 19. Декларация по чл. 56, ал.1,т.6 от ЗОП - Приложение №16

13.10.2014г.

Решение за промяна 6/13.10.2014г. в процедура на договаряне с обявление с предмет: Изработване и доставка на униформено облекло за персонал

15.12.2014г.

Протокол №1/ 18.11.2014г. и 21.11.2014г.

Решение № 6/15.12.2014г. на Управителя на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

09.01.2015 г.

Покана до “ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Покана до КОИ “РАЛИЦА” ЕООД на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

18.02.2015 г.

Решение №2/18.02.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за избор на изпълнител на обществената поръчка

Доклад

29.04.2015 г.

Договор №44/01.04.2015

Информация

7.06.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 44/ 01.04.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 44/ 01.04.2015 г.