"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на стоманени изделия, необходими за извършване на ремонта на ТПС, собственост на "БДЖ-ПП"ЕООД, за едногодишен период"

30.10.2014 • Публични покани


Публичната покана е публикувана под номер 9035347 в Регистъра за публични покани към АОП.


Публична покана


Приложения към публичната покана:

1.Приложение № 1 - Техническа спецификация за доставка на стоманени изделия, необходими за извършване на ремонта на ТПС, собственост на "БДЖ-ПП" ЕООД;

2.Приложение № 2 - Административни данни за участника;

3.Приложение № 3 - Образец на техническо предложение;

4.Приложение № 4.1 - Образец на ценова оферта за обособена позиция №1;

5.Приложение № 4.2 - Образец на ценова оферта за обособена позиция №2;

6.Приложение № 4.3 - Образец на ценова оферта за обособена позиция №3;

7.Приложение № 4.4 - Образец на ценова оферта за обособена позиция №4;

8.Приложение № 5 - Проект на договор;

9.Приложение № 6 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

10.Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

11.Приложение № 8 - Декларация по чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


Utvarden protocol nа 12.11.2014