"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, уведомява всички заинтересовани лица от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на денонощна физическа въоръжена с огнестрелно оръжие и технически средства охрана на обектите и имуществото на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от 3/три/ години", за СЪОБЩЕНИЕТО на Комисията, назначена със Заповед &#8470 506/03.09.2013 год. изменена със Заповед &#8470 694/19.11.2013 г., Заповед &#8470 807/18.12.2013 г. и Заповед &#8470 33/27.01.2015 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД

09.02.2015 • Процедури по ЗОП


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


от


Комисия назначена със Заповед № 506/03.09.2013 год. изменена със Заповед № 694/19.11.2013 г., Заповед № 807/18.12.2013 г. и Заповед № 33/27.01.2015 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД


за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на денонощна физическа въоръжена с огнестрелно оръжие и технически средства охрана на обектите и имуществото на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от 3/три/ години"


На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, заседанието на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в горепосочената процедура, ще се състои на 17.02.2015 г. от 10:00 часа в сградата на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул."Иван Вазов" № 3. На заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.