"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" &#x2116 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS, с национално покритие, за нуждите на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД".Договор №66/2015

06.03.2015 • Публични покани


Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност,