"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул."Иван Вазов" &#8470 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчкасъгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на кафе, чай и захар за персонал отструктурата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от една година" Договор №88/05.06.2015 год.

20.04.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения към поканата:

1.Технически изисквания за чай, кафе и захар

2.Справка за пунктовете на доставка с количества на артикулите, адреси и лица за контакт за доставка на кафе, чай и захар за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година

3. Административни данни за участника

4.Образец на техническо предложение

5.Образец на ценова оферта

6.Проект на догово

7.Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

8.Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП

9.Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП

12.05.2015

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, качен на 12.05.2015 г.

08.06.2015 г.


Договор №88/05.06.2015 год.

20.06.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 88/ 05.06.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 88/ 05.06.2015 г.