"БДЖ–Пътнически превози" ЕООД публикува Решение &#x2116 6/02.04.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители за възлагане на бществена поръчка с предмет "Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения,собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, делима на 5 /пет/ обособени позиции за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", открита с Решение &#x2116 37/26.09.2014 г. на Управителя на "БДЖ-ПП" ЕООД, с уникален номер в регистъра на АОП &#x2116 01605-2014-0038.

06.04.2015 • Процедури по ЗОП