"БДЖ – Пътнически превози" ЕООД публикува Съобщение за заседание на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни работи на пет обекта – железен път и съоръжения, собственост на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, делима на 5 /пет/ обособени позиции за нуждите на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", открита с Решение &#8470 37/26.09.2014 г. на Управителя на "БДЖ-ПП" ЕООД, с уникален номер в регистъра на АОП &#8470 01605-2014-0038 .

10.03.2015 • Процедури по ЗОП


Приложение:

1.Съобщение