БДЖ и професионална гимназия в Пазарджик договориха откриването на жп паралелка с дуална форма на обучение

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик подписаха договор за откриване на жп паралелка с дуална форма на обучение в учебното заведение. През новата учебна година гимназията ще открие прием за обучаване по професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“. По този начин БДЖ продължава да разширява сътрудничеството си с професионални гимназии чрез реазилирането на проекта за дуално обучение „Заедно напред“.

За записаните в тази паралелка ученици ще се осъществява придобиването на квалификации за специалности по защитени професии, за които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и които са с ключово значение за дейността на железопътния превозвач. За допълнително стимулиране на учениците и за поддържане на интереса им към дуалната форма на обучение в сферата на железопътния транспорт се предлагат стипендии за висок успех и минимален брой неизвинени отсъствия. Подобен финансов стимул и обучението в дуална форма предпоставя системно усвояване на знания и последователност в овладяването на професионални умения по специалността. Това способства за изграждането на трудови навици и ангажираност на учениците още в началото на кариерата им. Освен стипендиантски програми, от които възпитаниците ще могат да се възползват, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД предлага възможности за преквалификация след дипломирането за други правоспособности и продължаващо обучение във висшите училища.

Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик е петата гимназия, която се присъединява към проекта „Заедно напред“ и открива жп паралелка с дуална форма на обучение. В такива паралелки вече се обучават 98 ученици, от 10 паралелки в училища в Мездра, София, Горна Оряховица и Русе. Реализирането на проекта „Заедно напред“ вече дава своите резултати, след като първия випуск от ПГ „Васил Левски“ в гр. Мездра по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник” са в последната година от своето обучение. Професионалната гимназия в гр. Мездра и ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Горна Оряховица стартираха партньорските отношения с БДЖ още в началото на проекта и вече възпитаниците от общо три паралелки са назначени на трудови договори в локомотивните депа в Мездра и в Горна Оряховица, което е част от втория етап на образованието им в дуалната форма на обучение. Всяка година приемът в паралелки, които ще се обучават по професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“, се превърна в традиционен за тези две гимназии.

Създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на БДЖ. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на железопътния превозвач като бъдещ потенциален работодател.