Бизнес анализ и дизайн на решение за изграждане на централизирана информационна система за управление на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД” (Entire Resource Planning)”. Публичната покана е публикувана под номер 9052905 в Регистъра за публични покани към АОП на 14.04.16 г.

14.04.2016 • Публични покани


Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение №1 - Технически и функционални изисквания и спецификации;

Приложение№2 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите;

Приложение№3 - Данни за участника;

Приложение №4 - Образец на техническо предложение;

Приложение№5 - Образец на ценово предложение;

Приложение №6 - Проект на договор;

Приложение №7 - Списък по чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП;

Приложение №8 - Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка

Приложение№9 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

18.04.2016 г.    
Съобщение изх.№ 03-10-64/18.04.2016

21.04.2016 г.    
Разяснения изх.№35-00-353/21.04.2016 г.

10.05.2016 г.
Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 04.05.2016 г.

31.05.2016 г.
Договор № 115/31.05.2016 г.

30.01.2017 г.

Приложение за приключил договор № 115/31.05.2016 г.