УНП: 01605-2020-0021 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНОРЕМОНТНИ РАБОТИ НА ДВЕ СГРАДИ: „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” В ЛОКОМОТИВНО ДЕПО СОФИЯ, РАЙОН ПОДУЯНЕ, КЪМ ППП СОФИЯ, ГР. СОФИЯ, УЛ."МАЙЧИНА СЛАВА" № 2 И „СГРАДА ПЪТНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ /БИВША СГРАДА НА ТРАНСПОРТНА ПОЛИЦИЯ/" КЪМ ППП ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”№ 44, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД”, СЪДЪРЖАЩА 2 /ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП, ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 25/20.03.2020 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ И ПРОКУРИСТА НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, ПУБЛИКУВАНА В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АОП С ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ УНИКАЛЕН НОМЕР НА 23.03.2020 Г.

23.03.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
337508.54
Краен срок за получаване на оферти:
09.04.2020 г. 16:45 'ч.

23.03.2020 г.

 1. Решение за откриване на процедурата № 25/20.03.2020 г.;
 2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

Д о к у м е н т а ц и я:

 1. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата;
 2. за обособена позиция № 1 - Техническо задание и спецификации за изпълнение на обект „Ремонт на Административна сграда ” в ППП София, Локомотивно депо София, район Подуене, ул. „Майчина слава” № 2”, собственост на „БДЖ-ПП” ЕООД – Приложение № 1.1;
 3. за обособена позиция № 2 - Техническо задание и спецификации за изпълнение на обект „Ремонт на сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/" към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”№ 44, собственост на „БДЖ-ПП” ЕООД – Приложение № 1.2;
 4. Методика за оценка на офертите;
 5. Проект на договор;

Образци при подаване на оферта:

 1. Технически предложения за обособени позиции № 1 и № 2 - Приложения № 2.1 и № 2.2;
 2. Ценови предложения за обособени позиции № 1 и № 2 - Приложения № 3.1 и № 3.2;
 3. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка – Приложение № 4;
 4. Заявка за оглед – Приложение № 5;

Образци при сключване на договор (декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и декларация по по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)

29.04.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

15.05.2020 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчкиЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 22/15.05.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка

10.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП на 10.07.2020 г.

Договор №157/11.06.2020 г.

Договор №161/17.06.2020 г.

17.02.2021 г.

Информация за приключен договор № 157/ 11.06.2020 г.

28.05.2021 г.

Информация за приключен договор № 93/ 30.03.2020 г.