№01605-2019-0031 „Диагностика и ремонт на елементи от централният източник на захранване на спални вагони от серия 7071 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на пряко договаряне по ЗОП, открита с Решение № 39/13.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.11.2019г.

13.11.2019 • Процедури по ЗОП