Договор за обществена поръчка №110/23.07.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Военно издателство” ЕООД с предмет: Отпечатване и доставка на номенклатурни образци и книжа сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0001 в РОП

08.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.