Договор за обществена поръчка № 151/ 01.09.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, с предмет: "Застраховка "Релсови превозни средства" по време на движение", в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП с уникален № 1605-2014-0024 в РОП

23.11.2018 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.