Договор за обществена поръчка №394/13.06.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Рувекс-2004” ЕООД с предмет: Доставка на масла сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0013 в РОП

08.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.