Договор за обществена поръчка № 57/ 07.05.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „БДЖ-Кончар” АД, с предмет: „Ремонт по необходимост и планова техническа поддръжка на 13 броя модернизирани електрически локомотиви серия 46 200 и на модернизираните електрически локомотиви 44 001 и 44 002 за едногодишен период”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0007 в РОП

10.06.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.