№01605-2020-0023 „Доставка чрез наемане на 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива плюс опция за доставка чрез наемане на допълнителни до 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива”. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 28/31.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.04.2020г.

03.04.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
25 688 200.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
18.05.2020г.,16:45 часа

03.04.2020 г.

1. Решение № 28/31.03.2020г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

4. Техническа спецификация и изисквания за доставка чрез наемане на 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива плюс опция за доставка чрез наемане на допълнителни до 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива.

4. Техническа спецификация и изисквания за доставка чрез наемане на 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива плюс опция за доставка чрез наемане на допълнителни до 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива (word)

5. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

І.Приложения към заявлението

1. Приложение № 1 - Образец на „Заявление”

2. Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

3. Приложение № 2.1 – Образец на декларация по чл.41 от ППЗОП

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта

4. Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

4.1. Приложение № 1 към образеца на „Техническо предложение”

5. Приложения № 4 - Образец на „Първоначално ценово предложение”

6. Приложение № 5 – Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

7. Приложение № 6 – Образец на декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

10.04.2020 г.

Решение №3/08.04.2020г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 08.04.2020г.

30.04.2020 г.

Решение №6/27.04.2020г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 27.04.2020г.

25.05.2020 г.

Протокол № 1 от 19.05.2020г.

19.06.2020 г.

Протокол № 2 от 17.06.2020г.

Решение № 3/19.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП

07.07.2020 г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори №03-37-85/07.07.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори №03-37-91/07.07.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори №03-37-99/07.07.2020г.

17.08.2020 г.

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №33/17.08.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

26.10.2020 г.

Решение №18/26.10.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка чрез наемане на 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива плюс опция за доставка чрез наемане на допълнителни до 5 (пет) броя магистрални електрически локомотива”.

13.11.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на процедурата/