№01605-2019-0032 „Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 40/15.11.2019 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.11.2019г.

18.11.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
57 501 402.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
16.12.2019г.,16:45 часа

18.11.2019 г.

1. Решение №40/15.11.2019г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

.

20.11.2019 г.

Документация за участие

3. Условия за участие в...

18.11.2019 г.

1. Решение №40/15.11.2019г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

.

20.11.2019 г.

Документация за участие

3. Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

4. Техническа спецификация и изисквания за „Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

5. Методика за оценка на офертите

6. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

І.Приложения към заявлението

1. Приложение № 1 - Образец на „Заявление”

2. Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта

3. Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

Прилижение №1 към техническото предложение

4. Приложения № 4 - Образец на „Първоначално ценово предложение”

02.12.2019 г.

Решение №10/29.11.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 29.11.2019г.

Променен документ от документацията за участие:

Проект на договор

03.01.2020 г.

Протокол №1

23.01.2020 г.

Протокол №2/17.01.2020г.

Решение № 1 от 23.01.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗОП

10.02.2020 г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-101/10.02.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-103/10.02.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-105/10.02.2020г.

23.04.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

30.04.2020 г.

Доклад на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП с приложени протоколи към него

Решение № 20/30.04.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

22.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване до службата за публикации на Европейския съюз на дата 17.06.2020г.

Договор №140/21.05.2020г.