№01605-2019-0032 „Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 40/15.11.2019 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.11.2019г.

18.11.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
57 501 402.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
16.12.2019г.,16:45 часа

18.11.2019 г.

1. Решение №40/15.11.2019г. за откриване на процедурата

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

.

.20.11.2019 г..

Документация за участие

3. Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

4. Техническа спецификация и изисквания за „Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

5. Методика за оценка на офертите

6. Проект на договорПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

І.Приложения към заявлението

1. Приложение № 1 - Образец на „Заявление”

2. Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта

3. Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

Прилижение №1 към техническото предложение

4. Приложения № 4 - Образец на „Първоначално ценово предложение”

02.12.2019 г.

Решение №10/29.11.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата 29.11.2019г.

Променен документ от документацията за участие:

Проект на договор

03.01.2020 г.

Протокол №1

23.01.2020 г.

Протокол №2/17.01.2020г.

Решение № 1 от 23.01.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗОП

10.02.2020 г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-101/10.02.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-103/10.02.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-105/10.02.2020г.

23.04.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

30.04.2020 г.

Доклад на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП с приложени протоколи към него

Решение № 20/30.04.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

22.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване до службата за публикации на Европейския съюз на дата 17.06.2020г.

Договор №140/21.05.2020г.

29.09.2020 г.

Анекс 1 към договор 140/21.05.2020 г. с ДЗЗД "СИМЕНС ТРОН

04.12.2020 г.

Анекс 2 от 30.11.2020 г. към дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД "СИМЕНС ТРОН"

14.09.2021 г.

Допълнителни споразумения по дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон - Доп. споразумения №3, № 4, №5, №6 и № 7

15.09.2021 г.

Допълнителни споразумения № 8, №9, №10 и №11 , по дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон.

30.09.2021г.

Допълнителни споразумения № 12 и № 13 по дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон

19.10.2021г.

Допълнителни споразумения № 14, №15, №16 и № 17 по дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон

28.10. 2021 г.

Допълнителни споразумения № 18 и № 19 по дог. 140/21.05.2020 г. със Сименс Трон

29.11.2021г.

Допълнително споразумение№ 20/22.11.2021 г. -дог.140/21.05.2020 г. Сименс Трон

29.11.2021г.

Допълнително споразумение № 21/19.11.2021 г. по дог. 140 Сименс Трон

24.12.2021 г.

Допълнително споразумение№ 22/07.12.2021 г. по дог. 140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Симен Трон

17.01.2022 г.

Допълнително споразумение № 23/11.01.2022 г. към дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон

14.03.2022 г.

Допълнително споразумение № 24/07.03.2022 г. към дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон

21.03.2022 г.

Допълнително споразумение № 25/14.03.2022 г. към дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон

30.05.2022 г.

Информация за изменения по дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон № 27 , № 28 , № 29

03.06.2022 г.

Допълнително споразумение № 26 и доп. споразумение № 30 по дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон

04.08.2022 г.

Доп.споразумение № 31/04.07.2022 г. по дог. 140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон

08.08.2022 г.

Доп. споразумение № 32/22.07.2022 г. към дог.140 с ДЗЗД Сименс Трон

12.08. 2022 г.

Доп.споразумение № 33, № 34 и № 35 по дог. 140 ДЗЗД Сименс Трон

21.09.2022 г.

Информация за изменение на дог. 140 от 21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс трон с ДС 36 ,37 и 38

28.09.2022 г.

Информация за изменение на дог.140/21.05.2020 г. с ДЗЗД Сименс Трон с доп. споразумения № 39, №40, №41 и №42