№01605-2020-0002 „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 2/08.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.01.2020г.

13.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
246 787 878, 93 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
29.05.2020г., 16:45 часа

Отваряне на заявленията: 01.06.2020г., 14:00 часа

13.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 2/08.01.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

Supply and warranty maintenance of up to 16 new electric multiple-unit sets for “BDZ-Passengers”EOOD

3. Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

4. Техническа спецификация и изисквания за „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

5. Методика за оценка на офертите

6. Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

І.Приложения към заявлението

1. Приложение № 1 - Образец на „Заявление”

2. Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта

3. Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

4. Приложения № 4 - Образец на „Първоначално ценово предложение”

23.01.2020 г.

Разяснение Изх.№ 35-00-50 / 23.01.2020г.

30.01.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 2/27.01.2020 г.

Променени документи от документацията за участие:

Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

Техническа спецификация и изисквания за „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

Методика за оценка на офертите

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта:

Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

24.02.2020 г.

Информация при производство по обжалване

21.05.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №8/18.05.2020г.

22.05.2020 г.

Съобщение

04.06.2020 г.

Протокол №1/01.06.2020 г.

17.06.2020 г.

Протокол №2/17.06.2020 г.

Решение № 2 от 17.06.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД за предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗОП

02.07.2020 г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-105/02.07.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-106/02.07.2020г.

Покана за представяне на първоначална оферта и участие в преговори № 03-37-107/02.07.2020г.

05.04.2021 г.

Доклад на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП с приложени протоколи към него

Решение №1/ 05.04.2021 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване процедура за възлагане на обществената поръчка

26.04.2021 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване/, изпратено за публикуване в РОП към АОП и в ОВ на ЕС на 22.04.2021 г.