№01605-2020-0003 „Доставка и монтаж на 44 броя климатични уредби за кабините на 22 броя електрически локомотиви серия 44 и 45 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за шестмесечен период“. Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 3/10.01.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 10.01.2020 г.

10.01.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 150 000.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
31.01.2020 г.,16:45 часа
  10.11.2020 г. 1. Решение за откриване на процедурата № 3/10.01.2020 г.; 2. Обявление за поръчка – комунални услуги; 3.Условия за участие в процедура публично състезание по реда...

 

10.11.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 3/10.01.2020 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания на Възложителя;

5. Техническа спецификация на Възложителя;

6. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

7. Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1.Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка;

2. Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”;

3. Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”;

 

26.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

16.03.2020 г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки ЗОП за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”

​„Решение №11/13.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”