Доставка и монтаж на климатични уредби за кабините на 29 броя електрически локомотиви от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, открита с Решение 45/ 07.11.2014 г. на Управителя на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0044 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта на АОП. Договор № 69/21.05.2015 г.

07.11.2014 • Процедури по ЗОП


СЪДЪРЖАНИЕ

Документи за участие:

1.Решение № 45/ 07.11.2014 г. за откриване на процедурата.

2.Обявление за обществена поръчка.

3.Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на оферта.

4.Технически изисквания за доставка и монтаж на климатични уредби за ТПС на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Приложения:

5.Приложение №1 – Заявление за участие

6.Приложениe №2 – Образец на първоначална оферта

7.Приложениe №3 – Образец на първоначална ценова оферта

8.Приложениe №4 – Проект на договор

9.Приложение №5 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

10.Приложение №6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

11.Приложение №7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

12.Приложение №8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

13.Приложение №9 – Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

14.Приложение №10 – Образец на банкова гаранция за участие

15.Приложение №11 – Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

16.Приложение №12 - Справка – декларация съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП

16.12.2014 г.

"Протокол-1 на комисията за провеждане на процедурата"

09.02.2015 г.

1."Протокол № 2 на комисията за провеждане на процедурата"

2."Протокол № 3 на комисията за провеждане на процедурата"

3."Решение № 2/09.02.2015 г. на управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД "

06.03.2015 г.

1.Покана за участие в договарянето

2.Покана за участие в договарянето

06.04.2015 г.

1.Решение № 7/06.04.2015 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

2.Доклад на комисията

29.05.2015г.

1.Договор № 69/21.05.2015 г.

2.Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

11.02.2016 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 69/ 21.05.2015 г.

2.ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 69/ 21.05.2015 г.